نقد بررسی قلعه تاریخی آگرا در کشور هند

عکس نمای بیرونی قلعه آگرا هند

عکس نمای بیرونی قلعه آگرا هند

قلعه آگرا
قلعه آگرا به عنوان قلعه سرخ در آگرا شناخته میشود. این اثر یکی از قدیمی ترین آثار ساخته شده با ماسه سنگ میباشدکه در کناه رود یامونا ( )Yamunaتوسط امپراتور اکبر ساخته شده است. قلعه آگرا به عنوان نماینده حکومت قدرتمند مغولدر هند توسعه یافت. ساختمان اصلی آن توسط امپراتور اکبر یاخته شد اما بعد از آن در دوره های مختلف کاخ ها و ساختمانهایی دیگری در آن ساخته شده است بنابراین در یک مکان واحد، آثاری از اکبر، جهانگیر، شاه جهان اورنگزب قابل مشاهدهاست.
در واقع تاریخ این کاخ به سال ۱۵۲۶برمیگردد زمانیکه اولین نبرد بین بابر و ابراهیم لودی از سلسله لودی در میگیرد وبابر در این نگ پیروز میشود و قلعه و قصر وی را به عنوان خانه خود بر میگزیند. سپس در قلعه تغییراتی ایجاد کردو آنرا بهیک بنای مهم برای مغولان تبدیل کرد و جانشینی همایون، جانشین بابر در سال ۱۵۳۰در این قلعه برگزار شد. سپس جنگهایی بین همایون و خاندان سور شکل گرفت و قلعه
بین این دو خاندان جابجا شد و در این جابجایی ها تغییراتی روی قلعه صورت گرفت در نهایت همایون توسط خاندان سوردستگیر شد. اکبر همراه با ارتش خود به دهلی لشگر کشید و نیرو های همو را شکست داد و قلعه مجددا به مغول ها تعلقگرفت. اما تا حد زیادی تخریب شده بود و اکبر تصمیم به بازسازی آن با ماسه سنگ قرمز گرفت ۱۲

عکس قلعه آگرا هند

عکس قلعه آگرا هند

قلعه بر روی یک ناحیه مثلثی ساخته شده است و دیوارهای آن ۷۰فوت ارتفاع دارند و توسط سنگ قرمز سخت ساختهشده اند. قلعه از سه طرف در طول دیوارها دارای خندق است که توسط آب رود یامونا پر میشده است و سبب میشده کهدشمن راحت شکست بخورد و در دیوارها راه هایی برای بمباران دشمن وجود داشته است.قلعه درای ۴ورودی است. دروازه جنوبی به عنوان دروازه لاهور(یا امار سینگ) شناخته میشود و ساختمان های اصلی درپشت این در قلعه قرار دارند. دروازه جلویی نیز به عنوان دروازه دهلی شناخته میشود و دو دروازه دیگر بسته شده اند ۱۱

منابع:

culturalindia [10]
importantindia [11]

 

همانطور که ما عاشقانه شما را دوست داریم ،و برای جمع اوری اطلاعات از وقت خود میگذرانیم از کاربران عزیز توقع داریم که برای ما کامنت های از جنس های انتقاد پیشنهاد راهنمایی و… با ما در میان بگدارن

نظر شما در باره سایت ما چیست ؟
پیشنهاد شما برای آموزش بعدی چیست ؟
جای چه نکته ای در این مطلب خالی یافتید؟
از بین این نکات، کدامیک برایتان جالب تر بود؟